• Sobota pracująca 10.09.2022r

     • W zwiazku z obchodami Dnia Pamięci Bitwy pod Sczytnem oraz obchodów patrona naszej szkoły im. ,,OBROŃCÓW ZIEMI KUJAWSKIEJ" realizujemu w szkole zajęcia dydaktyczno wychowawcze od klasy I do klasy VIII z piątku (14.10.2022). W tym dniu do szkoły nie przychodzą dzieci w wieku przedszkolnym. Program uroczystości na plakatach rozwieszonych przez Gminę.

     • Regulamin VI Biegu Pamięci

     • Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży

      rozgrywanych podczas

      VI Biegu Pamięci

      10 września 2022 Boniewo

       

      1. Organizator

       

      Organizatorem biegów dla dzieci i młodzieży jest: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo. Bieg odbędzie się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Wójta i Rady Gminy Boniewo oraz Starosty Powiatu Włocławskiego. Bieg jest imprezą o zasięgu powiatowym.

       

      1. Cele
       1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
       2. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.
       3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
       4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

       

      1. Termin, miejsce, dystans.

       

       1. Biegi odbędą się 10 września 2022 r. w Boniewie, ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo
       2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację oraz zgodę rodzica na udział w VI Biegu Pamięci w Boniewie (załącznik 1)
       3. Zgłoszenie uczestników do 5 września 2022r. Zgłoszenie wykonujemy na pocztę email: sp.boniewo@interia.pl. Zgłoszenie – załącznik 2
       1. Biuro zawodów dla dzieci – czynne od godz. 8:10 do 8:50 (pobieranie numerów startowych)
       1. Rozpoczęcie planowanego biegu jest wyznaczone na godz. 9:00, bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
       1. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. Dystans biegów w kategoriach jest orientacyjny.
       1. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach:
        • klasy 0 – 1 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 300 m
        • klasy 2 – 3 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 500 m
        • klasy 4 – 5 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 600 m
        • klasy 6 – 8 (dziewczęta)                   - dystans 1000 m
              •                   (chłopcy)                       - dystans 1200

      6. Dekoracja na mecie.

      7. Wręczenie pucharów w poszczególnych kategoriach godzina około 10:30

      IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

      1.  Do zawodów dopuszczeni będą dzieci i młodzież, którzy zostali wcześniej zgłoszeni, posiadający legitymację i zgodę rodzica/ opiekuna prawnego.

       

      1.  Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest zgłoszenie, a następnie zweryfikowanie danych w biurze zawodów 10 września 2022 do godziny 8.50 (obowiązuje limit miejsc 10 uczestników w każdej kategorii) oraz prawidłowe wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w dniu 10.09.2022 r. do godz. 8:50. Podpis w Formularzu Zgłoszeniowym wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. Zgłoszenie i Oświadczenie należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 10 września 2022 w godzinach od 8:10 do 8:50.

       1. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

       

       1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

       

      sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

       

       1.   Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

       

       1.   Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji w/w zawodów.

       

       1. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń Organizatora oraz Sędziów.

       

       1. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

      V. Klasyfikacje i nagrody

       

      1.         Klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów, puchary i dyplomy za miejsca I-III w kategorii dziewcząt i chłopców.

       

      1. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowe medale.

       

      1. Uroczysta dekoracja zaplanowana jest na godzinę 10:30

      VI. Uwagi końcowe

       

      1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.

       

      1. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

       

      1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.

       

      1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub modyfikacji trasy, czasowego wstrzymania biegu, odwołania biegu lub przesunięcia terminu zwodów ze względu na: zalecenia służb państwowych- Policji, Sanepidu, Straży Pożarnej – dotyczące bezpieczeństwa, siłę wyższą, ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu (gwałtowne burze, powodzie, zagrożenia epidemiczne). O ewentualnych zmianach, które mogą zaistnieć, uczestnicy zostaną powiadomieni droga telefoniczną.
      2. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

      Załaczniki

      Załącznik 1

       

      Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

      w VI Biegu Pamięci

      09 września 2022 Boniewo

       

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

       

      Imię i nazwisko: …………………………………………… Data urodzenia: ……………

      PESEL: ………………………………………….

       

      na udział w biegu: „V Bieg Pamięci” odbywającego się 09 września 2022 w Boniewie.

       

      Dane rodzica/opiekuna prawnego:

       

      Imię i nazwisko: ………………………………………………..

       

      Adres: …………………………………………………………...

       

      Telefon kontaktowy: ……………………………………………

       

      Akceptuję udział dziecka/podopiecznego w biegu na moją odpowiedzialność. Oświadczam, iż dziecko/podopieczny posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie.

       

       

      ……………………………………………………………………………

      data i własnoręczny czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

       

      Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video związanych z imprezą „V Bieg Pamięci”.

       

       

       

       

      ……………………………………………………………………………

      data i własnoręczny czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

       

       

      Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin biegu „VI Bieg Pamięci” w tym o zasadach przetwarzania danych osobowych.

       

       

      ……………………………………………………………………………

      data i własnoręczny czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

       

       

       

       

      Załącznik 2

       

       

      Zgłoszenie

      VI Biegu Pamięci

      09 września 2022 Boniewo

      Opiekun: ……………………………………………….

      Szkoła Podstawowa:………………………………………..

      Miejscowość: ……………………………………………..

      Nr

      Imię i nazwisko ucznia

      Data urodzenia

      PESEL

      Klasy 0 – 1 (dziewczęta/ chłopcy)

       

       

     • Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/23

     •  

      Program rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/23

      dla uczniów klas I - VIII w dniu 01,09,2022

      1.  8,00 Msza Św. w Kościele parafialnym w Boniewie - na którą zapraszamy wspólnie z proboszczem parafii Boniewo wszystkich uczniów i rodziców 

      2. Około godz. 9,00 po mszy św. spotkanie na Hali  - po apelu delegacje z klas IV- VIII wezmą udział w uczczeniu pamięci wybuchu II Wojny Światowej na naszym cmentarzu

      3. Około godz. 12,20 zakończenie

      Autokary kursują tak jak w ubiegłym roku szkolnym

      Rozpoczęcie przedszkoli dnia 02.09.2022r

      1. Spotkanie na sali sportowej w budynku szkoły

      2. Przedstawienie wychowawczyń

      3. Spotkania w oddziałach

      Dyrektor 

       

     • 01 czerwca 2022r.

     • Dzień Dziecka

      Drogie Dzieci

      Z okazji Dnia Dziecka życzymy,

      aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,

      każdy dzień był wspaniała przygodą i nóśł

      ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

      Niech Wasze marzenia się spełniają.

      Życzy Dyrekcja, Radza Pedagogiczna, Radza Rodziców

      oraz Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół w Boniewie

     • I SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

     • I SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

       

      W ramach popularyzacji gry w szachy 18 maja 2022 roku w Zespole Szkół w Boniewie odbył się I SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY.

      W turnieju udział wzięło 18 uczniów. Rozgrywki toczyły się w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. W turniejach grano systemem szwajcarskim na dystansie 3 rund, z tempem gry po 10 minut na partię dla zawodnika.

      WYNIKI

      Kategoria: klasy I – III

      I miejsce – Krystian Spychalski –MISTRZ SZACHOWY

      II miejsce – Natan Waliszewski

      III miejsce – Szymon Olszewski

      Kategoria: klasy IV – VIII

      I miejsce – Michał Kaźmierczak –MISTRZ SZACHOWY

      II miejsce – JakubChołtyn

      III miejsce – Kacper Jezierski

      W I SZKOLNYM TURNIEJU SZACHOWYM aktywnie uczestniczyli również:

      Uczniowie klas I – III

      Jakub Królak, Wojciech Raczkowski, Adam Jakubowski, Julia Kujawska, Aleksander Skrzesiński, Filip Wojciechowski

      Uczniowie klas IV – VIII

      Igor Ziółkowski, Mateusz Podufalski, Kacper Torzewski, Adrian Barczykowski, Kacper Miąsko, Łukasz Rembowiecki

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

       ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

       

      Gra w szachy uczy młodego człowieka rozwiązywania problemów, kształtuje kreatywność oraz usprawnia logiczne, abstrakcyjne i analityczne myślenie, a przede wszystkim wspomaga rozwój intelektualny, psychiczny     i osobowy dziecka.

     • I SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

     • WYNIKI

      I SZKOLNEGO TURNIEJU WARCABOWEGO

       

      11 maja 2022 roku w Zespole Szkół w Boniewie odbył się I SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY. Celem turnieju była popularyzacja gier planszowychw środowisku szkolnym, rozwijanie u uczniów spostrzegawczości, matematycznego myślenia oraz umiejętności przewidywania ruchów.

      Warcaby to gra towarzyska o walorach edukacyjnych, która rozwija logiczne myślenie, wycisza, mobilizuje dzieci do koncentracji uwagi. Turniej stał się doskonałą okazją do kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktówz rówieśnikami poprzez zabawę i radzenia sobie z wygraną i porażką. Rozgrywki zostały przeprowadzone               w atmosferze zdrowej rywalizacji na zasadach fair-play.Uczestnicy turnieju w systemie szwajcarskim rozgrywali po trzy mecze w trzech kategoriach wiekowych, a oto zwycięzcy:

      W kategorii klas I – III

      I miejsce – Afeltowicz Franciszek

      II miejsce – Kujawska Julia i Jakubowski Adam

      III miejsce – Filipiak Szymon

      W kategorii klas IV – V

      I miejsce – Mikicki Mateusz

      II miejsce – Tyc Szymon

      III miejsce – Baurski Kacper

      W kategorii klas VII – VIII

      I miejsce –Wojciechowski Brajan

      II miejsce – Kapuścińska Anna

      III miejsce – Miąsko Kacper

      W I SZKOLNYM TURNIEJU WARCABOWYM aktywnie uczestniczyli również:

      Uczniowie klas I – III

      Dubielak Lena, Marciński Radosław, Świerski Dominik, Królak Jakub, Wypijewski Franciszek, Gańczak Tomasz, Łopiński Albert, Studziński Bartosz, Świerski Kacper, Dzięcielewski Łukasz, Podufalska Maja, Kowalewski Jakub, Kaźmierczak Oliwier, Sieradzki Alan

      Uczniowie klas IV – VI

      Rakowski Jakub, Przybysz Paweł, Świeciak Wiktor, Kożuszek Anna,

      Uczniowie klas VII – VIII

      Falszewski Karol, Baszeska Maja, Torzewski Jakub, Jezierski Kacper, Torzewski Kacper, Kowalewski Mateusz, Rybowska Barbara, Koralewski Rafał, Górski Damian

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

      I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

     • OBIADY

     • Od dnia 20. 04. 2022r. będą w szkole wydawane obiady

      Od dnia 20.04.2022r. będą w szkole wydawane obiady dla dzieci uprawnionych, tylko 2 danie do końca roku szkolnego. Jeśli ktoś z rodziców zechce aby jego dziecko korzystało  z obiadów w szkole poza uprawnionymi musi to wcześniej zgłosić do sekretariatu na nr tel 54 2840125 do godz. 11,00 dnia poprzedniego. Koszt obiadu wynosi 10,00zł  W celu zakupu obiadów proszę dzwonić na nr 793 386 000 MAKÓWKA

     • Udział byłej naszej uczennicy w PARAOLIMPIADZIE - Chiny 2022

     • Była uczennica naszej szkoły Aneta Górska w tym roku 2022 była zawodniczką biorącą udział w Igrzyskach Paraolimpijskich BEIJING 2022 – CHINY ( Dyscyplina: Parabiathlon, Paranarciarstwo biegowe)

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych  - Dyrekcja Rada Pedagogiczna i wszyscy pracownicy Zespołu Szkół w Boniewie oraz uczniowie.

     • Zapisy dzieci do przedszkoli

     • Przypominam rodzicom o zapisywaniu dzieci do oddziału przedszkolengo ( sześciolatkowie ,którzy dotąd nie uczęszczali do przedszkola) oraz pozostali chętni do przedszkola ,, Tęczowa Kraina". Zapisów należy dokonywać do dnia 31 marca 2022r.

      Zpraszam do szkoły po kwestionariusze i zapisywanie dzieci - dyrektor

     • REKOLEKCJE

     • OGŁOSZENIE

       

      W dniach 21, 22.03.2022r. odbędą się rekolekcje wielkopostne w tutejszym kościele, w których udział biorą wszyscy uczniowie od klasy I do klasy VIII.

      Plan rekolekcji

      Poniedziałek (21.03.2022) autobusy przewożą dzieci do kościoła od godz. 7,55, a po mszy odwożą do szkoły. Po powrocie z kościoła ,,DZIEŃ WIOSNY’’, a godz. 12,30 odjazd uczniów do domu. W przypadku pozostawienia dzieci na świetlicy przez rodziców trzeba w tym dniu sprawować nad nimi opiekę do chwili odbioru lub odjazdu autobusem.

      Wtorek (21.03.2022)  autobusy przewożą dzieci do kościoła od godz. 7,55, a po mszy odwożą do szkoły. Uczniowie mają normalne lekcje wg planu lekcji.

       

     • „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”

     • Klasa III b brała udział w programie edukacyjnym pt. „Szkolne Przygody  Gangu Swojaków”. Program miał na celu pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody, zachęcić do odrywania wzroku od ekranu i zainteresowania się naturą. Podczas zajęć klasowych dzieci czytały fragment opowiadania pt. „Żółw Zenek”, wskazywały bohaterów i  odpowiadały na pytania dotyczące tekstu. Następnie obejrzały prezentację „Gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem w Polsce”. Dzięki niej dzieci poznały zwierzęta zagrożone wyginięciem na terenie Polski oraz dowiedziały się kilku ciekawostek dotyczących ich życia, a także zobaczyły gdzie w Polsce żyją te zwierzęta. Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną pt. „Sóweczka”.

      W ramach programu edukacyjnego klasa przystąpiła również do konkursu ogólnopolskiego, którego zadaniem było wykonanie pracy plastycznej w formie mapy „Małej Ojczyzny”, na której były zaprezentowane występujące w regionie zagrożone i chronione gatunki zwierząt.  

                                                  Marzena Winiecka i Grażyna Jóźwicka

       

     • Unieważnienie przetargu

     • Zapytanie z dnia 04.01.2022 r. dotyczący wyposażenie w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" został unieważniony z powodu niezłożenia ofert.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
   • +48542840125 sekretariat +48508392986 sekretariat +48513083977 dyrektor Zbigniew Łuczak
   • ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo 87-851 Boniewo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych