• SKŁADKI 2022/23

     • Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie informuje o podjetych decyzjach przez Radę Rodziców w dniu 26.09.2022 odnośnie składek

      Rada Rodziców 30,00zł na każde dziecko

      Ubezpieczenie 35,00zł klasy I - VIII  i 30,00zł przedszkolaki

     • Sobota pracująca 10.09.2022r

     • W zwiazku z obchodami Dnia Pamięci Bitwy pod Sczytnem oraz obchodów patrona naszej szkoły im. ,,OBROŃCÓW ZIEMI KUJAWSKIEJ" realizujemu w szkole zajęcia dydaktyczno wychowawcze od klasy I do klasy VIII z piątku (14.10.2022). W tym dniu do szkoły nie przychodzą dzieci w wieku przedszkolnym. Program uroczystości na plakatach rozwieszonych przez Gminę.

     • Regulamin VI Biegu Pamięci

     • Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży

      rozgrywanych podczas

      VI Biegu Pamięci

      10 września 2022 Boniewo

       

      1. Organizator

       

      Organizatorem biegów dla dzieci i młodzieży jest: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo. Bieg odbędzie się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Wójta i Rady Gminy Boniewo oraz Starosty Powiatu Włocławskiego. Bieg jest imprezą o zasięgu powiatowym.

       

      1. Cele
       1. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
       2. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.
       3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
       4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

       

      1. Termin, miejsce, dystans.

       

       1. Biegi odbędą się 10 września 2022 r. w Boniewie, ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo
       2. Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację oraz zgodę rodzica na udział w VI Biegu Pamięci w Boniewie (załącznik 1)
       3. Zgłoszenie uczestników do 5 września 2022r. Zgłoszenie wykonujemy na pocztę email: sp.boniewo@interia.pl. Zgłoszenie – załącznik 2
       1. Biuro zawodów dla dzieci – czynne od godz. 8:10 do 8:50 (pobieranie numerów startowych)
       1. Rozpoczęcie planowanego biegu jest wyznaczone na godz. 9:00, bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
       1. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. Dystans biegów w kategoriach jest orientacyjny.
       1. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach:
        • klasy 0 – 1 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 300 m
        • klasy 2 – 3 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 500 m
        • klasy 4 – 5 (dziewczęta i chłopcy) – dystans do 600 m
        • klasy 6 – 8 (dziewczęta)                   - dystans 1000 m
              •                   (chłopcy)                       - dystans 1200

      6. Dekoracja na mecie.

      7. Wręczenie pucharów w poszczególnych kategoriach godzina około 10:30

      IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

      1.  Do zawodów dopuszczeni będą dzieci i młodzież, którzy zostali wcześniej zgłoszeni, posiadający legitymację i zgodę rodzica/ opiekuna prawnego.

       

      1.  Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest zgłoszenie, a następnie zweryfikowanie danych w biurze zawodów 10 września 2022 do godziny 8.50 (obowiązuje limit miejsc 10 uczestników w każdej kategorii) oraz prawidłowe wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w dniu 10.09.2022 r. do godz. 8:50. Podpis w Formularzu Zgłoszeniowym wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. Zgłoszenie i Oświadczenie należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 10 września 2022 w godzinach od 8:10 do 8:50.

       1. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

       

       1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

       

      sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

       

       1.   Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

       

       1.   Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji w/w zawodów.

       

       1. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń Organizatora oraz Sędziów.

       

       1. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

      V. Klasyfikacje i nagrody

       

      1.         Klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów, puchary i dyplomy za miejsca I-III w kategorii dziewcząt i chłopców.

       

      1. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowe medale.

       

      1. Uroczysta dekoracja zaplanowana jest na godzinę 10:30

      VI. Uwagi końcowe

       

      1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.

       

      1. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

       

      1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.

       

      1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub modyfikacji trasy, czasowego wstrzymania biegu, odwołania biegu lub przesunięcia terminu zwodów ze względu na: zalecenia służb państwowych- Policji, Sanepidu, Straży Pożarnej – dotyczące bezpieczeństwa, siłę wyższą, ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu (gwałtowne burze, powodzie, zagrożenia epidemiczne). O ewentualnych zmianach, które mogą zaistnieć, uczestnicy zostaną powiadomieni droga telefoniczną.
      2. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

      Załaczniki

      Załącznik 1

       

      Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej

      w VI Biegu Pamięci

      09 września 2022 Boniewo

       

       

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

       

      Imię i nazwisko: …………………………………………… Data urodzenia: ……………

      PESEL: ………………………………………….

       

      na udział w biegu: „V Bieg Pamięci” odbywającego się 09 września 2022 w Boniewie.

       

      Dane rodzica/opiekuna prawnego:

       

      Imię i nazwisko: ………………………………………………..

       

      Adres: …………………………………………………………...

       

      Telefon kontaktowy: ……………………………………………

       

      Akceptuję udział dziecka/podopiecznego w biegu na moją odpowiedzialność. Oświadczam, iż dziecko/podopieczny posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie.

       

       

      ……………………………………………………………………………

      data i własnoręczny czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

       

      Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video związanych z imprezą „V Bieg Pamięci”.

       

       

       

       

      ……………………………………………………………………………

      data i własnoręczny czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

       

       

      Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin biegu „VI Bieg Pamięci” w tym o zasadach przetwarzania danych osobowych.

       

       

      ……………………………………………………………………………

      data i własnoręczny czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

       

       

       

       

      Załącznik 2

       

       

      Zgłoszenie

      VI Biegu Pamięci

      09 września 2022 Boniewo

      Opiekun: ……………………………………………….

      Szkoła Podstawowa:………………………………………..

      Miejscowość: ……………………………………………..

      Nr

      Imię i nazwisko ucznia

      Data urodzenia

      PESEL

      Klasy 0 – 1 (dziewczęta/ chłopcy)

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
    • +48542840125 sekretariat
     +48508392986 sekretariat
     +48513083977 dyrektor Zbigniew Łuczak
    • ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo
     87-851 Boniewo
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych