• Procedury nauczania zdalnego i hybrydowego

    • Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego  w    Zespole Szkół w Boniewie


     § 1.  

     Przepisy ogólne

     Podstawy prawne:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
     • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 (Dz. U  z 2020r. poz. 493)
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U  z 2020r. poz. 1385)
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
     • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i

     Nauki dla szkół. 


     Procedura ma na celu: zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz zapewnienie realizacji podstawy programowej poprzez wprowadzenie mieszanej (hybrydowej) formy kształcenia lub kształcenia zdalnego na odległość Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.

     § 2. 

     Procedura wyboru formy kształcenia

      

     1.Od 1 września 2020 r. w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie stacjonarne.

     2.W zależności od zagrożenia epidemiologicznego w kraju, aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie placówki, wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki i

     Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (w tym decyzji i rozporządzeń) dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu:

     1. hybrydowej formy kształcenia (mieszana zdalna i stacjonarna) - dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, klasy, lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć, lub
     2. kształcenia zdalnego  - oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzeniu   w całej szkole lub jej części kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
     1. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 obowiązuje: w okresie wskazanym przez dyrektora szkoły i wymagają uzyskania zgody organu prowadzącego szkołę oraz pozytywnej opinii PIS lub na podstawie wytycznych MEiN i GIS (w tym decyzji i rozporządzeń) obowiązujących dla wszystkich placówek oświatowych.  
     2. W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej dyrektor szkoły, modyfikuje procedury w oparciu o szczegółowe wytyczne MZ i PIS.
     3. Wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowane przez dyrektora szkoły lub ze strony sanepidu powinny być ustalane drogą pisemną lub mailową. W sytuacjach nagłych dopuszcza się ustalenia drogą telefoniczną, pod warunkiem, że na podstawie telefonów zostanie sporządzona notatka służbowa.

     6.Dyrektor analizuje wyniki diagnoz opracowanych przez wychowawców na początku roku szkolnego w zakresie dostępu uczniów do sprzętu komputerowego oraz Internetu.

     7.Szkoła użycza sprzęt do zdalnej nauki tj. tablety, laptopy w pierwszej kolejności uczniom z rodzin wielodzietnych. Sprzęt do pracy w domu może być również użyczony nauczycielom lub pracownikom administracji.  

     8.Dyrektor zobowiązany jest zorganizować formy nauczania na odległość w przypadku:

     1. uczniów przewlekle chorych na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem,
     2. uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

     9.Zapewnienia się nauczycielom możliwości uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kompetencje informatyczne, a także w szkoleniach z zakresu metodyki pracy zdalnej w miarę możliwości finansowych szkoły.

     10.W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej.

     11.Na czas nauki w zakresie hybrydowym lub zdalnym obowiązuje dotychczasowy rozkład zajęć.

     Dopuszcza się jego modyfikacje jedynie w celu usprawnienia realizacji zajęć on-line.

     12.Nauczyciele powinni zapewnić możliwość konsultacji online dla uczniów i rodziców.

       13.Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem  następujących narzędzi: e-dziennika, poczty elektronicznej e-maili, telefonów komórkowych i stacjonarnych, komunikatorów takich jak Teams.


     § 3.

     Szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie nauczania hybrydowego (mieszanego)

      

     1.Nauczanie hybrydowe polega na organizacji zajęć w mniejszych grupach lub dla wybranych klas, co oznacza, że część uczniów pracuje stacjonarnie, a część zdalnie, w miarę warunków lokalowych oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

     2. W szkole obowiązuje następujący wariant nauczania hybrydowego:

     1) Połowa uczniów (50%) szkoły (klas) realizuje zajęcia stacjonarne wg planu na terenie placówki, pozostali uczniowie pracują zdalnie on-line w czasie rzeczywistym.

     W kolejnym tygodniu następuje zamiana grup itd.

     1. Uczniowie poszczególnych klas np. IV- VI uczestniczą w nauczaniu stacjonarnym na terenie placówki, pozostałe klasy tj. VII-VIII w tym czasie mają kształcenie na odległość. W kolejnym tygodniu następuje zamiana klas itd.
     2. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wariantów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

     3.Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły realizują nauczanie w tradycyjnej formie stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.

     4.Uczniów i nauczycieli, którzy realizują kształcenie zdalne na odległość obowiązują procedury nauczania zdalnego znajdujące się w §4 niniejszego dokumentu.

     5. Na wyraźną prośbę rodziców można organizować w szkole konsultacje zgodne z reżimem sanitarnym
     § 4.

     Szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie nauczania zdalnego.

      

     1.Nauczanie zdalne oznacza zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych dla danego oddziału lub wszystkich oddziałów i przejście na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       2.Podczas kształcenia na odległość można zastosować różne metody pracy zdalnej:

     1. metoda synchroniczna - nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie z wykorzystaniem aplikacji Teams, w formie tzw. videolekcji. 
     2. metoda asynchroniczna - w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy udostępniane uczniom za pośrednictwem edziennika (zakładka: prace domowe)
     3. łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy,
     4. konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.

     3.Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia lekcji zgodnie z planem lekcji. 

     4.Nauczyciel  organizując pracę zdalną  powinien  wziąć pod  uwagę zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze lub innym urządzeniu multimedialnym.

     5.Lekcje on-line są prowadzone przez nauczycieli ze wszystkich przedmiotów lub w celu zachowania zasad higieny pracy za pośrednictwem innych form pracy na odległość z głównie z przedmiotów artystycznych. Czas poszczególnych zajęć on-line trwa 30 min.

     6.O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu i zakres materiału. Wybór metody pracy zdalnej powinien zostać skonsultowany z innymi nauczycielami mającymi zajęcia w danym dniu w danej klasie, tak aby uwzględnić dzienny czas pracy ucznia przed komputerem lub innym urządzeniem multimedialnym.

     7.Jeżeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego lub Internetu umożliwiającego płynne kształcenie na odległość, nauczanie może odbywać się za pomocą  innych  sposobów  komunikacji  ustalonych  wspólnie  z   nauczycielem,   rodzicami i dyrektorem szkoły.

     8.Wychowawcy i nauczyciele powinni współpracować ze sobą ustalając liczbę i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania – uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc nauczycieli.

     9.Podstawową  formą  komunikacji   jest  e-dziennik oraz aplikacja  Teams .  W wyjątkowych sytuacjach – poczta elektroniczna lub dowolne komunikatory ustalone wspólnie z uczniami i nauczycielem.

     10.Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

     • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
     • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
     • programy telewizyjne i audycje radiowe;
     • własne materiały opracowane przez nauczyciela dostosowane do potrzeb uczniów

     (nagrane filmy i wiadomości głosowe, prezentacje, testy, quizy, krzyżówki itp.)

     • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole;
     • programy do telekonferencji przy zachowaniu  bezpiecznych  warunków  korzystania z Internetu;
     • dziennik elektroniczny;
     • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
     • kontakt telefoniczny;  inne  sposoby  wypracowane  w  trakcie  zajęć  przez  nauczycieli,  w  porozumieniu   z dyrektorem szkoły.

     11.W sprawach organizacyjnych i wychowawczych umożliwia się komunikację za pomocą grup klasowych za pośrednictwem komunikatora Teams.

     12.Wszystkie zajęcia zdalne i stacjonarne są dla ucznia obowiązkowe.

     13.Szkoła umożliwia uczniom terminy do konsultacji z nauczycielami poza godzinami lekcji zgodnie z osobnym harmonogramem konsultacji.  

     14. Jeżeli stan epidemiologiczny na terenie kraju pozwala, nauczyciel prowadzi lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w siedzibie szkoły lub na własną prośbę i zgodę dyrektora szkoły w domu, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS.


     § 5. 

     Współpraca z rodzicami

      

     1.Kontakt nauczycieli i dyrekcji z rodzicami uczniów odbywa się za pomocą wiadomości wysyłanych przez narzędzia e-dziennika, e-maila lub telefonu. Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic ma obowiązek sprawdzania wiadomości w e-dzienniku minimum raz w ciągu dnia.

     2.Możliwy jest również kontakt rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły telefonicznie (jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przekazanie prywatnego numeru telefonu, to na numer kontaktowy szkoły). Kontakt telefoniczny ogranicza się do godzin dyżurów nauczycieli – tzw. konsultacji dla rodziców.

     3.Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. Nauczyciele przedmiotów wysyłają do wychowawcy oraz do pedagoga szkolnego listę uczniów, których frekwencja budzi zastrzeżenia. W tym przypadku wychowawca ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicem poprzez e-dziennik lub telefonicznie.

     4.Rodzice mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym poprzez e-mail oraz telefonicznie lub osobiście w godzinach przewidzianych harmonogramem dyżuru pedagoga. Kontakt osobisty może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach z zachowaniem wszelkich norm reżimu sanitarnego.

     5.Rodzice informowani są o postępach w nauce poprzez oceny wpisywane do e-dziennika.

     Każdy rodzic ma obowiązek sprawdzania na bieżąco ocen swojego dziecka oraz poczty przesyłanej przez e-dziennik od nauczycieli na swoim profilu logowania, a nie poprzez profil ucznia. Zebrania z rodzicami prowadzi wychowawca z konta uczniowskiego (TEAMS) w wyznaczonym terminie

     § 6. 

     Warunki i sposoby oceniania

     (zgodne ze Statutem Szkoły)

      

     1.Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest poza celami oceniania tradycyjnego:

     1. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
     2. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,
     3. umożliwienie poprawienia otrzymanej oceny, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,
     4. uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.

     2.Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

     3.Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.

     4.Sposoby  monitorowania  postępów  uczniów   oraz   weryfikacji   wiedzy  i   umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

     5.Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.

     6.Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń do wykonania podczas telekonferencji, prac wykonanych samodzielnie w domu, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu( a po ukończeniu nauczania zdalnego nauczyciel może przeprowadzić test kompetencji zdobytej wiedzy).

     7.Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów  umieszczonych  w   internecie,  np.  na  platformie  edukacyjnej,   lub   poprosić   o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną lub pliku komputerowego (każdy uczeń posiada darmowe osobiste konto w Office 365 podobnie jak i nauczyciel).

     8.Nauczyciel archiwizuje prace poszczególnych uczniów na dany miesiąc i przechowuje je do wglądu  rodzica  lub  ucznia  do  wystawienia  oceny  śródrocznej  i  zakończenia  półrocza,   a z drugiego półrocza do wystawienia oceny rocznej i zakończenia roku szkolnego. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac są przechowywane przez nauczyciela     w formie plików w e-dzienniku, na poczcie lub w specjalnie utworzonym do tego celu  koncie nauczyciela i ucznia(platforma office365).

     9.Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe,  podlegają  ocenie.

     Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.

     10.Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela w szkole i on-line.

     11.Nauczyciel może przygotować na wybranych przez siebie platformach test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę. Przed wyznaczeniem terminu takiego testu nauczyciel powinien upewnić się, że każdy uczeń będzie miał odpowiednie warunki techniczne, aby test napisać.

     12.Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być zgodna ze statutem szkoły.

     13.Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.

     Jeśli powodem braku udziału w teście były warunki techniczne, umożliwia się uczniowi napisanie pracy pisemnej w formie tradycyjnej w czasie konsultacji nauczyciela w szkole lub zdalnie.

     14.Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

     15.Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

     16.Nie należy wymagać korzystania przez ucznia z drukarki,  chyba że wszyscy uczniowie   w danej klasie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych  przez  nauczyciela    i wyrażą taką wolę.

     18.Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.

     19.Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

     20.W czasie pracy zdalnej  nauczyciele  ustalają  oceny  bieżące  za  wykonywane  zadania,  w szczególności za:

     a) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),

      b) wypracowanie,

     1. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
     2. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
     3. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
     4. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
     5. odpowiedź ustną.

     21.Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku dla uczniów oraz na bieżąco przekazywane uczniom na lekcjach tradycyjnych i zdalnych.

     22.Nauczyciel sprawdza  obecność na zajęciach  on-line tak, jak na zajęciach tradycyjnych    w szkole. Zajęcia zdalne w formie synchronicznej (w czasie rzeczywistym) są obowiązkowe dla uczniów. Nauczyciel prowadzący lekcję on-line decyduje (najlepiej wideo i głos priorytetowo tak jak w klasie), czy połączenie ma być tylko głosowe, czy również wideo w zależności od sytuacji. Jeśli uczeń nie bierze udziału w lekcji w określony przez nauczyciela sposób, otrzymuje nieobecność na zajęciach, która traktowana jest tak samo, jak nieobecność na lekcji tradycyjnej i podlega przepisom wynikającym ze Statutu szkoły.

     23.Obecność na zajęciach realizowanych w formie zdalnej za pośrednictwem e-dziennika jest monitorowana na podstawie logowań ucznia w danym dniu w systemie librus oraz Teams. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach określa wychowawca w oparciu o Statut szkoły.

     24. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.


     § 7. 

     Realizacja zajęć z wychowania fizycznego w formie zdalnej i hybrydowej

      

     1.Zdalne zajęcia wychowania fizycznego nie mogą ograniczać się do realizacji treści teoretycznych. Powinny nakłaniać uczniów do podejmowania aktywności możliwej do wykonania w domu, na podwórku w ogrodzie, lesie itp.

     2.Nauczanie wychowania fizycznego w formie hybrydowej:

     1. Uczniowie, którzy znajdują się na terenie szkoły w danym tygodniu uczestniczą w lekcji wychowania fizycznego zgodnie z planem.
     2. Podczas   nauki   zdalnej   w   systemie   hybrydowym   nauczyciel   może   zrezygnować    z bezpośredniego kontaktu w formie on-line z uczniem.
     3. Uczniowie, którzy pozostają w domach otrzymują zadania w formie zdalnej. Nauczyciele przesyłają zadania przez e-dziennik. 

     3.Nauczanie wychowania fizycznego w formie zdalnej:

     1) W każdym tygodniu nauki zdalnej, uczniowie będą otrzymywali od nauczycieli zadania do wykonania, zgodne z podstawą programową przedmiotu, i planem lekcji np.;

     • analiza wybranych tytułów filmów o tematyce sportowej, książek, biografii mistrzów sportu,
     • zadania dotyczące edukacji zdrowotnej,
     • podejmowania aktywności możliwej do wykonania w domu,
     • domowa aktywność: ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych, takich jak krzesło, łóżko itp., ćwiczenia z przyborem (skakanka, hula hop, piłka itp.), domowa siłownia (obciążenia z butelek z wodą, taśmy, drążki itp.), programy treningowe z progresją, wykonywanie testów sprawności  fizycznej,  korzystanie   z aplikacji internetowych  do pomiaru aktywności fizycznej, sprawdzanie wiedzy uczniów    w formie testów pisemnych lub innych narzędzi.

       2) Forma wykonania zadania może być pisemna lub video.

     3)Uczniowie otrzymują oceny za wykonanie zadania zgodnie z PSO. Ocena będzie uwzględniała funkcję motywacyjną, która odnosi się do włożonego w zajęcia zaangażowania, wkład pracy uczniów w opracowanie samodzielnie zaproponowanych lub zadanych materiałów, samoocenę z wykonanych testów sprawności fizycznej.


     § 8.

     Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej

      

     1.W procesie nauczania nauczyciele mogą korzystać z dostępnych i akceptowanych przez uczniów platform internetowych. Preferowaną platformą jest Skype.

     2.Nauczanie indywidualne przedmiotów dla uczniów, którym przyznano indywidualny tok nauki lub zindywidualizowaną ścieżkę nauczania realizowane jest w formie on-line w czasie rzeczywistym lub w szkole o ile pozwolą na to warunki lokalowe zgodnym  z planem lekcji oraz w formie indywidualnej  pracy ucznia, jeśli    w szkole ogłoszone zostanie zdalne nauczanie.

     3.W czasie, gdy w szkole ogłoszone zostanie nauczanie hybrydowe, uczniowie, którym przyznano nauczanie indywidualne, odbywają je w sposób zdalny lub w szkole. Stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy niniejszej procedury dotyczące nauczania zdalnego.

     4. Wychowawca  ma   obowiązek   poinformować   nauczycieli   uczących   w   jego   klasie  

     o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów posiadających opinie i orzeczenia w tej sprawie - wydane przez poradnie psychologiczne lub inne poradnie specjalistyczne.

     1. Zajęcia rewalidacyjne i inne związane z potrzebą wspierania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych  prowadzą  nauczyciele  specjaliści,  stosując  sprawdzone  metody  i formy w kształceniu na odległość.
     2. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
     3. Godziny przeznaczone w planie lekcji do dyspozycji wychowawcy mogą być wykorzystane na spotkania z psychologiem, pedagogiem szkolnym, specjalistyczny wykład, pogadankę lub rozmowę wzbogacająca relacje ucznia ze szkołą i stanowiącą wsparcie w przymusowej izolacji.
     4. Rodzice uczniów proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym kontakcie.     W trakcie zdalnego nauczania kontakt szkoły z rodzicami uczniów odbywa się głównie drogą elektroniczną, telefonicznie lub w siedzibie placówki oswiatowej.

      

     § 9. 

     Zasady klasyfikacji uczniów.

      

     1. Klasyfikowanie

     1)Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy.

     2)Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach lub nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy klas o przewidywanej ocenie zachowania poprzez wpis do dziennika elektronicznego w kolumnie ocena przewidywana.

     1. O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania informuje się rodziców/prawnych opiekunów jak w pkt 2).
     2. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
      1. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
      2. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.
     3. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:
     • systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,
     • aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.
     2. Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prawem i procedurą, ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie elektronicznej lub jeśli przepisy prawa na to pozwalają w formie bezpośredniej.
     3. Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

     2. Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana

     1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa podanie drogą elektroniczną lub jeśli przepisy prawa na to pozwalają w formie bezpośredniej do dyrektora szkoły nie później niż siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
     2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

     3. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy.

     1. Egzaminy  klasyfikacyjne  i  poprawkowe  przeprowadza  się  w  sytuacjach  określonych  w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.
     2. Egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy przeprowadza się na wniosek rodzica.. Wniosek powinien być przesłany drogą elektroniczną poprzez e- dziennik lub pocztę elektroniczną do dyrektora szkoły.
     3. Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
     4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom ucznia.
     5. Dyrektor szkoły decyduje o formie egzaminu. Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać uzgodnione z rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem oraz zgodne z reżimem sanitarnym i BHP.
     6. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     7. Egzamin    przeprowadza    komisja    powołana    przez    dyrektora     szkoły    zgodnie    z obowiązującymi przepisami prawa.
     8. Z egzaminu sporządza się protokół.

     12) Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację   o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     13)Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi  i rodzicom drogą mailową lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.     § 10. 

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

      

     1.Nauczyciele,  pedagog  są dostępni  dla  uczniów  i  rodziców  on-line  telefonicznie oraz za pomocą narzędzi Office 365 i dziennika Librus .

     2.W okresie obowiązywania nauki zdalnej w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się indywidualny, osobisty kontakt ucznia lub rodzica ze specjalistą na terenie szkoły.

     Obowiązują wówczas przepisy dotyczące reżimu sanitarnego. Spotkanie takie musi być poprzedzone rozmową telefoniczną i wskazaniem przez pedagoga lub psychologa daty i godziny spotkania.

     3.Pedagog jest dostępny w godzinach swojej pracy dla nauczycieli i wychowawców, którzy mogą zgłaszać problemy z nauką lub zachowaniem uczniów.

     3.Nauczyciele  są  wyczuleni  na  zachowanie  i   słowa  uczniów  podczas  lekcji   zdalnych   i reagują, jeśli domyślają się, że może być potrzebny kontakt ucznia ze specjalistą. Zgłaszają problem do Dyrektora szkoły i wychowawcy lub osobiście do pedagoga szkolnego.

     4.W czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego obowiązują zasady pomocy psychologiczno- pedagogicznej jak w czasie nauki tradycyjnej.


     § 11. 

     Postanowienia końcowe

      

     1.Procedury i zasady  nauczania  hybrydowego  lub  zdalnego  w Zespole Szkół w Boniewie wchodzą  w życie z dniem 26 października 2020 r. i obowiązują do czasu odwołania.

     2.Wszystkie sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają decyzjom dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      Boniewo dn. 26.10.2020r.


     Dyrektor szkoły 

     mgr Zbigniew Łuczak

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
   • sp.boniewo@interia.pl
   • +48542840125 sekretariat +48508392986 sekretariat +48513083977 dyrektor Zbigniew Łuczak
   • ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo 87-851 Boniewo Poland
   • athor1243@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych