• Klauzula dostępności

    • Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://zsboniewo.pl
     Zespół Szkół w Boniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona Internetowa www.zsboniewo.pl
     • Data publikacji strony internetowej: 2012-10-15.
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-28.
     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
     Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną, Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     .
     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08.
     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
     .
     Informacje zwrotne i dane kontaktowe
     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Dolatowski sp.boniewo@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542840125 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
     Dostępność architektoniczna
     Wejście główne do budynku z poziomu gruntu, wewnątrz klatka schodowa . Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Parking ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parkowania „N”

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
   • sp.boniewo@interia.pl
   • +48542840125 sekretariat +48508392986 sekretariat +48513083977 dyrektor Zbigniew Łuczak
   • ul. Szkolna 32 87-851 Boniewo 87-851 Boniewo Poland
   • athor1243@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych